proeco logo

PROECOAko to funguje

Ako to funguje?

Bakteriálne enzymatické prípravky sú zmesou vybraných prírodných bakteriálnych kultúr, enzýmov a živín, ktoré posilňujú a zrýchľujú prírode vlastné biodegradačné procesy. V prirodzenom životnom prostredí majú ako baktérie, tak i enzýmy (sú to nežijúce katalyzátory, ktoré rozkladajú makromolekuly) významnú úlohu v procese štiepenia a rozkladu organických látok.

Baktérie produkujú enzýmy, ktoré sú nepostrádateľné pre metabolizáciu zdroja živín (v našom prípade organického odpadu) v energiu nevyhnutnú pre ďalší rast živého organizmu. Enzýmy sú nástrojom tej fázy metabolizmu, pri ktorej sú komplexné zlúčeniny štiepené na jednoduchšie. Toto štiepenie urýchľuje proces premeny zdroja živín na dostupné a pre baktérie ľahko stráviteľné dávky. V relatívne krátkej dobe, po zavedení špeciálne vybraných baktérií do vodného prostredia obsahujúceho organický odpad, začnú spóry baktérií prechádzať z dormantného (útlmového) stavu do aktívnej činnosti, pričom produkujú špecifické enzýmy a rozkladajú, alebo stravujú prítomný organický odpad.

Aplikované mikroorganizmy sú schopné exponenciálneho rastu (ich počet sa zdvojnásobuje približne každých tridsať minút). Vedľajšími produktmi tejto bakteriálne enzýmovej aktivity sú H2O a CO2.

01
Celuláza komplex bioenzýmov schopných rozkladať celulózu.
02
Amyláza komplex bioenzýmov rozkladajúci škrobnaté organické zlúčeniny a uhľovodíky.
03
Proteáza komplex bioenzýmov schopných rozkladať rôzne bielkoviny (proteíny).
04
Lipázy komplex bioenzýmov, ktoré slúžia k rozkladu tukov a rastlinných olejov.
05
Ureáza komplex bioenzýmov rozkladajúci močovinu.
06
Xynaláza komplex bioenzýmov, ktoré rozkladajú rastlinnú hmotu.
07
Esterázy komplex bioenzýmov schopných rozkladať tuky.

Používané bakteriálne koncentráty nie sú geneticky manipulované, alebo menené, vyskytujú sa prirodzene (nachádzajú sa v pôde a vode). Boli starostlivo vybrané, pretože sú:

01
Likvidácia rastlinných a živočíšnych tukov
02
Fakultatívne (sú schopné rastu za prítomnosti kyslíka, alebo bez kyslíka)
03
Bezpečné, stabilné, nepatogénne a netoxické

Hlavné výhody pri používaní bakteriálnych prípravkov:

01
Likvidácia rastlinných a živočíšnych tukov
02
Výrazné zníženie BSK, CHSK, NL, NEL a amoniaku
03
Likvidácia pevných a rozpustených látok v nádržiach
04
Likvidácia dusičnanov akéhokoľvek typu
04
Značne obmedzujú tvorbu zápachu.

Bakteriálne prípravky sú z mikrobiologického hľadiska nezávadné.
Neobsahujú koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, enterokoky, plesne a kvasinky.

v 1 grame obsahujú cca:

01
12,4 . 109 kultivovateľných baktérií
02
9,6 . 109 mesofilních baktérií
03
9,8 . 109 sporulujúcich baktérií

72% baktérií má schopnosť rastu pri anaeróbnych podmienkach. Ďalším významným prvkom je využitie uhľohydrátov (uhlík), čo je skupina pozostávajúca zo širokej škály zlúčenín, ale všeobecne sú známe ako "cukry".

Charakteristika bakteriálne enzymatických zmesí

BAKTÉRIE

Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na svete. Je možné ich nájsť v pôde, vode, vzduchu, na povrchu i vo vnútri mnohobunkových organizmov. Niektoré druhy sú podľa výskumov schopné prežiť aj vo vesmíre, alebo vo vákuu a o teplote -270 °C.

Tzv. sporulujúce baktérie vytvárajú vo svojom životnom cykle spory, čo sú odolné kľudové útvary. Niektoré baktérie (klostrídie, bacily) sú schopné vytvárať tzv. endospory, čo sú obzvlášť odolné spory vytvárané vo vnútri bunky. V endosporách prežívajú baktérie nehostinné podmienky a neskôr, za priaznivejších okolností, sú schopné vyklíčiť späť vo vegetatívne bunky.

Baktérie produkujú enzýmy.

ENZÝMY

Enzýmy sú bielkoviny, či už jednoduché či zložené, ktoré pôsobia ako katalyzátory chemických reakcií a zároveň určujú charakter a rýchlosť týchto reakcií. Súhrn všetkých enzýmových reakcií, pri ktorých dochádza k premene látok a energií v bunkách a živých organizmoch sa nazýva metabolizmus.

Jednou z veľmi dôležitých funkcií enzýmov, na ktoré priamo závisí život a rast organizmov, je schopnosť rôznych enzýmov štiepiť a rozkladať rôzne zložité molekuly na menšie reťazce, ktoré sú organizmy schopné stráviť a ktoré sa tak stávajú zdrojom energie pre ich ďalší rast.

BAKTERIÁLNE-ENZYMATICKÉ ZMESI

Pojmom bakteriálna-enzymatická zmes, sa rozumie koncentrát spor a endospor špeciálne selektovaných a cielene vyšľachtených kmeňov pôvodných pôdnych baktérií, ktoré vykazujú určité požadované vlastnosti ako je napr. schopnosť prežiť a množiť sa v prostredí s určitým pH, schopnosť zvýšenej produkcie určitého požadovaného enzýmu, atď. Zmesi používané našou spoločnosťou ProECO sa vyznačujú značnou koncentráciou mikroorganizmov. V niektorých koncentrátoch je až 5 x 10 KTJ / gram zmesi (KTJ - kolónie tvoriace jednotku).

Jednotlivé zmesi, príp. ich kombinácie, tvorí základ pre formuláciu konečných komerčne používaných prípravkov, ktoré sú svojím zložením zamerané na praktické riešenie určitých konkrétnych problémov ako je napr. odbúravanie tukov v určitom prostredí, homogenizácia hnojovice, znižovanie úrovne amoniaku a zápachu všeobecne, čistenie odpadových vôd, rozklad exkrementov, spriechodňovaní upchatého potrubia atď.

Po zavedení zmesi do vodného prostredia obsahujúceho organický odpad, začnú spory v krátkej dobe ožívať, produkovať špecifické enzýmy a stravovať prítomný organický odpad. Aplikované mikroorganizmy sa množia exponenciálne (zdvojnásobujú sa v počte každých 20 - 30 minút). Vedľajšími produktmi tejto bakteriálne enzýmovej aktivity sú H2O a CO2.

Je nutné zdôrazniť, že všetky kmene baktérií používané v našich bakteriálne-enzymatických zmesiach sú kmene nepatogénne a že sa vždy jedná iba a výhradne o kmene v prírode sa voľne vyskytujúcich pôdnych baktérií, ktoré boli vybrané pre určitú konkrétnu schopnosť. Tieto kmene nie sú v žiadnom prípade geneticky akokoľvek menené či upravované.

Ekologické čistenie
odpadových vôd
proeco bakterie
O násProduktyAko to fungujeSpoluprácaNa stiahnutieE-shopStop hniezdoKontakt
proeco logo Priemyselná 1/2034
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Top